GFFT-Eventkalender

Veranstaltungen im Januar–Juni 2018

  • Tech­no­lo­gy Race IT-Gover­nan­ce bei Team­bank (Nürn­berg)
  • Tech­no­lo­gy Race IT-Secu­ri­ty bei Thys­sen­krupp (Essen)