GFFT-Eventkalender

Veranstaltungen im Mai–Oktober 2018

  • Tech­no­lo­gy Race Soft­ware­qua­li­tät bei Team­bank (Nürn­berg)
  • Tech­no­lo­gy Race IT-Gover­nan­ce bei Team­bank (Nürn­berg)
  • Tech­no­lo­gy Race IT-Secu­ri­ty bei Thys­sen­krupp (Essen)
  • Tech­no­lo­gy Race KI & Tes­ten bei DHL (Bonn)