GFFT-Eventkalender

Monat Woche Tag

Veranstaltungen im August 2018–Januar 2019

  • Tech­no­lo­gy Race KI & Tes­ten bei DHL (Bonn)
  • Tech­no­lo­gy Race KI & Soft­ware-Tes­ten bei der Com­merz­bank (Frank­furt)
  • Tech­no­lo­gy Race “IT als Unter­neh­mens-Asset” bei DHL in Bonn