GFFT-Eventkalender

Veranstaltungen im August 2018–Januar 2019

  • Tech­no­lo­gy Race KI & Tes­ten bei DHL (Bonn)
  • Tech­no­lo­gy Race Agil & Secu­re Pro­gram­mie­ren bei der Alli­anz (Mün­chen)
  • Tech­no­lo­gy Race “Auto­ma­ti­sche Her­lei­tung von Pro­dukt­ver­bes­se­run­gen auf Basis gesam­mel­ter Real­time-Nut­zungs­da­ten” bei Bosch